ประธานและคณะกรรมการ

ประธานกองทุน

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

รองประธานคนที่ 1

นายกัฬชัย เทพวรชัย รองประธาน คนที่ 1

รองประธานคนที่ 2

นายอิทธิ แจ่มแจ้ง รองประธาน คนที่ 2

วิสัยทัศน์

     เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นสู่ผลสัมฤทธิ์

ค่านิยม

     ถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว ซื่อสัตย์

พันธกิจ

     1. พัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ โปร่งใส

     2. พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดี สร้างสรรค์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการ ปฏิบัติงาน

     3. สนับสนุนการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน ของโรงไฟฟ้า

     4. สร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ดี ทำงานเชิงบูรณาการกับชุมชน และ หน่วยงานของรัฐในพื้นที่

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

จังหวัดระยอง

     ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยระหว่าง เส้นรุ้งที่ 12-13 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101-102 องศาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 179 กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 2,220,000 ไร่

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง


ประชาคม กองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาบตาพุด จังหวัดระยอง

โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมบุบผา และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง งบประมาณ 100,000,000 บาท แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
>