โครงการ

ออกตรวจโครงการ

    1.โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งชุมชน และน้ำผิวดินแบบอัตโนมัติ เพื่อการบริการบริหารจัดการน้ำคลองพยูน คลองหนึ่ง คลองสอง และคลองสาม งบประมาณ 6,000,000 บาท

    2.โครงการจัดซื้อรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยแบบ 2 จุด บริการเพื่อออกหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เคลื่อนที่ งบประมาณ 1,926,000 บาท

    3.โครงการจัดซื้อรถตู้พยาบาลเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เทศบาลตำบลบ้านฉาง ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลบ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง