เกี่ยวกับกองทุน

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

     ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยระหว่าง เส้นรุ้งที่ 12-13 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101-102 องศาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 179 กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 2,220,000 ไร่

จังหวัดระยอง มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 5 กองทุน

        1. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีกำลังการผลิตรวม 5,164.62 MW (กองทุนขนาดใหญ่)

        2. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 มีกำลังการผลิตรวม 1,535.20 MW (กองทุนขนาดใหญ่) พื้นที่ อำเภอปลวกแดง

        3. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 มีกำลังการผลิตรวม 654.42 MW (กองทุนขนาดกลาง) พื้นที่อำเภอบ้านค่าย และอำเภอนิคมพัฒนา

        4. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3 มีกำลังการผลิตรวม 659.32 MW (กองทุนขนาดกลาง) พื้นที่ อำเภอเมืองระยอง

        5. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 13 มีกำลังการผลิตรวม 142.10 MW (กองทุนขนาดกลาง) พื้นที่ อำเภอปลวกแดง และจังหวัดชลบุรี

        รวมกำลังการผลิตทั้งหมด 8,155.620 MW

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

        กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 97(3)

เพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้กำหนดพื้นที่ประกาศ

ประเภทบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ และจำนวนคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เมื่อวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีพื้นที่รวมโดยประมาณ 296.78 ตารางกิโลเมตร หรือ 185,487.50 ไร่

        พื้นที่เขตประกาศ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ครอบคลุม

        1. อำเภอเมืองระยอง ประกอบด้วย ตำบลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง ตำบลเนินพระและตำบลทับมา ซึ่งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนครระยองบางส่วนในเขตตำบลเนินพระ  เทศบาลเมืองมาบตาพุดเต็มพื้นที่ ประกอบด้วย ตำบล มาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง ตำบลทับมาบางส่วน ตำบลเนินพระบางส่วน ตำบลมาบข่าบางส่วน เทศบาลตำบลเนินพระเต็มพื้นที่  เทศบาลตำบลทับมาเต็มพื้นที่

        2. อำเภอบ้านฉาง ในเขต ตำบลบ้านฉาง ซึ่งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านฉางบางส่วน และเทศบาลตำบลบ้านฉางเต็มพื้นที่

        3. อำเภอนิคมพัฒนา ในเขต ตำบลมาบข่า ซึ่งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตำบลนิคมพัฒนาเต็มพื้นที่

        ข้อมูลประชากรในพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

        คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า คพรฟ. ผู้แทนภาคประชาชน จำนวน 25 คน ที่มาจากตำบลดังนี้

        1.1 ตำบลมาบตาพุด (เทศบาลเมืองมาบตาพุด) มีผู้แทน 10 คน

        1.2 ตำบลห้วยโป่ง (เทศบาลเมืองมาบตาพุด) มีผู้แทน 5 คน

        1.3 ตำบลเนินพระ ตำบลทับมา ตำบลมาบข่า (เทศบาลเมืองมาบตาพุด) มีผู้แทน 1 คน

        1.4 ตำบลบ้านฉาง (เทศบาลเมืองบ้านฉาง) มีผู้แทน 2 คน

        1.5 ตำบลบ้านฉาง (เทศบาลตำบลบ้านฉาง มีผู้แทน 2 คน

        1.6 ตำบลเนินพระ (เทศบาลตำบลเนินพระ),(เทศบาลนครระยอง บางส่วน) มีผู้แทน 3 คน

        1.7 ตำบลทับมา (เทศบาลตำบลทับมา) มีผู้แทน 1 คน

        1.8 ตำบลมาบข่า (เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา) มีผู้แทน 1 คน

        คพรฟ.ตำบลมาบตาพุด (เทศบาลเมืองมาบตาพุด) จำนวน 10 คน

        1. นายอิทธิ แจ่มแจ้ง รองประธานกรรมการคนที่ 2

        2. นางสาววารี อินทร์สวัสดิ์ กรรมการ

        3. นางสาวรุ่งทิวา บุญโต กรรมการ

        4. นายกฤษณุ แซ่อุ่น กรรมการ

        5. นายสมชาย บำรุงหิรัญ กรรมการ

        6. นางภารดี อนุจิตรอนันตร์ กรรมการ

        7. นายสุนทร ปริญจิตต์ กรรมการ

        8. นายวิรุฬห์ มาลิต กรรมการ

        9. นางสาวชม้อย ทองเสน กรรมการ

        10. นางออมอินทร์ นาคโชติ กรรมการ

        คพรฟ.ตำบลห้วยโป่ง (เทศบาลเมืองมาบตาพุด) จำนวน 5 คน

        1. นางจีรภา มหาเทพ กรรมการ

        2. นายบุญรอด โตสุวรรณ กรรมการ

        3. นายมานพ บุญลาภ กรรมการ

        4. นายสมศักดิ์ บุญเต็ม กรรมการ

        5. นางสาวนภาพัฒน์ อู่เจริญ กรรมการ

        คพรฟ.ตำบลเนินพระ ตำบลทับมา ตำบลมาบข่า (เทศบาลเมืองมาบตาพุด) จำนวน 1 คน

        1. นายภิรมย์ ชาลวัลย์ กรรมการ

        คพรฟ.ตำบลบ้านฉาง(เทศบาลเมืองบ้านฉาง) 2 คน

        1. นางสาวจันทร์ทิพย์ คำศาสตร์ กรรมการ

        2. นางพัชราพร ศรีสวัสดิ์ กรรมการ

        คพรฟ.ตำบลบ้านฉาง (เทศบาลตำบลบ้านฉาง) 2 คน

        1. นายประโยชน์ พิมพ์ศรี กรรมการ

        2. นายวรศิลป์ เที่ยงธรรม กรรมการ

        คพรฟ.ตำบลเนินพระ (เทศบาลตำบลเนินพระ และเทศบาลนครระยอง บางส่วน) จำนวน 3 คน

        1. นางวันเพ็ญ พวงลำ กรรมการ

        2. นางเบ็ญญา บำรุงพงษ์ กรรมการ

        3.นางทวีป มากคช กรรมการ

        คพรฟ.ตำบลทับมา (เทศบาลตำบลทับมา) จำนวน 1 คน

        1. นายนิมิต คชรินทร์ กรรมการ

        คพรฟ.ตำบลมาบข่า (เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา) จำนวน 1 คน

        1. นายบุญธรรม ศรีสมบัติ กรรมการ

        กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

        4. ที่ปรึกษา คพรฟ. จำนวน 4 คน

        1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ปรึกษาด้านแผนงานโครงการ

        2. อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจชุมชน

        3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ที่ปรึกษาด้าน สาธารณูปโภค

        4. นางธนพร จูแย้ม นักวิชาการคลังชำนาญการ ที่ปรึกษาด้านการดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560