ข่าวสารความเคลื่อนไหว

    นายอินทรีย์ เกิดมณี ผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายทิวา โชคเกษม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนฯ

    นางสาวปภาพินท์ ดาราเพ็ญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และนายณัฏฐพล วิจิตรวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการและติดตามประเมินผล ออกตรวจติดตามโครงการ ก่อสร้างสะพานเชื่อมบุบผา และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง งบประมาณ 100,000,000 บาท ณ. ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

    นายอินทรีย์ เกิดมณี ผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายทิวา โชคเกษม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนฯ

    นางสาวปภาพินท์ ดาราเพ็ญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และนายณัฏฐพล วิจิตรวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการและติดตามประเมินผล

ออกตรวจติดตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ระยะที่ 4 งบประมาณ 50,000,000 บาท ณ. ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

    นายอินทรีย์ เกิดมณี ผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายทิวา โชคเกษม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนฯ

    นางสาวปภาพินท์ ดาราเพ็ญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และนายณัฏฐพล วิจิตรวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการและติดตามประเมินผล ออกตรวจติดตามโครงการก่อสร้างอาคารพักขยะ (ขนาดใหญ่) โรงพยาบาลบ้านฉาง งบประมาณ 2,810,000 บาท ณ โรงพยาบาลบ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

    นายอินทรีย์ เกิดมณี ผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายทิวา โชคเกษม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนฯ

    นางสาวปภาพินท์ ดาราเพ็ญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และนายณัฏฐพล วิจิตรวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการและติดตามประเมินผล ออกตรวจติดตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งบประมาณ 29,000,000 บาท ณ เทศบาลเมืองบ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

    เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง นำ บริษัท กอดี้ อาร์ต จำกัด ได้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ให้ดำเนินการจัดทำผลิตสารคดีเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ผลงาน ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ณ . โครงการพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ดังนี้

    1. โครงการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม พระราชดำริ งบประมาณ 50,000,000 บาท

    2. โครงการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม พระราชดำริ (ระยะ2) งบประมาณ 50,000,000 บาท

    3. โครงการอนุสรณ์สถานฯ เมื่อครั้งพระราชาเสด็จพระราชดำเนินมา งบประมาณ 8,000,000 บาท

    4. โครงการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง ระยะที่2 ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติและ หอชมวิว (ส่วนที่2) พร้อมระบบมัลติมีเดียและระบบสารสนเทศ งบประมาณ 90,000,000 บาท

    5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบอ่างดอกกราย ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง งบประมาณ 47,054,157 บาท

    6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง งบประมาณ 28,600,000 บาท

    สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ร่วมทำบุญโรงทานงานกฐิน วัดเขาไผ่

    นายธาตรี นามะะสนธิ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานโครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชนและบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประกาศเขตกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วม กิจกรรม เก็บขยะชายหาด "ชายหาดสะอ้าน บ้านปลาสะอาด" ได้รับการอุดหนุนเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

    โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่ประกาศเขตกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมเพิ่มปริมาณสัตว์ทะเลประจำถิ่นโดยการปล่อยแบบประชารัฐ กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้รับการอุดหนุนเงินงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวนเงินที่ได้รับ 100,000 บาท