ข่าวสารความเคลื่อนไหว

เอกสารการดำเนินงาน กองทุนขนาดใหญ่ และ ขนาดกลาง

  • การเสนอแผนงาน
  • แผนงานประจำปี ที่ กกพ.อนุมัติ (กองทุน ขนาดใหญ่ )

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

    กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ (กองทุน ประเภท ก)

    สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2559