โครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

    โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งบประมาณ 29,000,0000 บาท ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองบ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง