โครงการ

โครงการ ก่อสร้างสะพานเชื่อมบุบผา และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง

    งบประมาณ 100,000,000 บาท โครงการปรับปรุงและพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ระยะที่ 4 งบประมาณ 50,000,000 บาท ณ. ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง