โครงการ

โครงการทุนการศึกษา 21 ชุมชน เทศบาลเมืองบ้านฉาง โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง 21 ชุมชน

     จำนวนเงินงบประมาณ 6,996,200.00 บาท ณ โดมสนามฟุตซอลโรงเรียนวัดบ้านฉาง โดยมีผู้รับทุนการศึกษา ดังนี้ 1.ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 849 ทุน ๆ ละ 1,800 บาท 2.ระดับชั้นมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 1,080 ทุน ๆ ละ 3,100 บาท 3.ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี จำนวน 400 ทุน ๆ ละ 5,300 บาท